Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Tyto obchodní podmínky společnosti CeWe Color, a.s. nabývají účinnosti dne 6. 1. 2023

Obchodní firma: CeWe Color, a. s.
Sídlo: Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4 - Chodov
IČO: 49241338
DIČ: CZ49241338
Spisová značka: B 2111 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Email: eshop@fotolab.cz | reklamace@fotolab.cz
Tel: +420 272 071 200
Číslo účtu: UniCredit Bank Praha, 804666086/2700
 

Rejstřík:

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce https://www.fotolab.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Kupující bere na vědomí, že prodej zboží a poskytování služeb v internetovém obchodě prodávajícího je určen pouze osobám ve věku 16 let a výše.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávánízboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje kupujícího, jejichž správcem je prodávající. Kupující obdržel při registraci od prodávajícího informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách prodávajícího: www.fotolab.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

2.2  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné správné zpracování objednávky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v objednávce. Zákazník může před potvrzením objednávky vždy údaje opravit v rámci svého registrovaného účtu (viz informace o ochraně osobních údajů: www.fotolab.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

2.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3  Fotografie zboží má pouze ilustrativní charakter.

3.4  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

3.5  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b)  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží aa
c)  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo tyto obchodní podmínky.

3.10  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11 Fotokurzy

a) Fotografický kurz lze objednat na stránkách www.fotolab.cz/fotokurzy nebo v e-shopu www.fotolab.cz/eshop

b) Definice fotokurzů:

Organizuje a prodává CeWe Color, a. s., ve vybraných případech ve spolupráci s externími dodavateli. Sestává se z odborného programu, který si klade za cíl prohloubit znalosti jednotlivých účastníků v oblasti vytváření, zpracování a prezentace fotografického obrazu, výběru vhodné fototechniky a dalšího, co je spojené s fotografováním – v předem stanoveném časovém rozsahu a na vytyčených lokalitách

Jednodenní kurz – fotografický kurz bez ubytování. Organizuje společnost CeWe Color, a. s.

c)  Při objednání fotografického kurzu souhlasí zákazník s obsahem kurzu, cenou a dalšími podmínkami uvedenými u jednotlivého kurzu a s těmito VOP.

d)  Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení termínu kurzu. Fotografický kurz bude zrušen vždy v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků. O zrušení bude přihlášený zákazník informován e-mailem nebo telefonicky nejpozději datem konání kurzu.

e)  Zákazník může zrušit svoji objednávku kurzu pouze e-mailem na adrese fotokurzy@fotolab.cz s uvedením jména a příjmení, čísla objednávky a názvem kurzu. V souladu s ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá zákazník ze zákona právo odstoupit od smlouvy o účasti na fotografickém kurzu uzavřené na dálku. CeWe Color, a.s. však, v případě zrušení objednávky do 10 pracovních dní před datem konáním kurzu, přiznává zákazníkovi nárok na vrácení 100 % ceny kurzu. V termínu kratším než 10 pracovních dní před datem konání kurzu nemá zákazník nárok na vrácení ceny kurzu, může však za sebe poslat náhradního účastníka kurzu

f) Fotografie a autorská/vlastnická práva

Fotografie pořízené účastníkem na kurzu – účastník má jako autor fotografií právo pro jejich nekomerční užití v rámci propagace kurzu, své práce, výstavní činnost, osobní webovou prezentaci. Účastník není oprávněn užít fotografii pořízenou během kurzu ke komerčním účelům, nabízet ji k prodeji, neomezeně ji za tím účelem rozmnožovat a prodávat.

Reportážní fotografie pořízené organizátory – pořadatel kurzu CeWe Color, a. s. bude pořizovat v průběhu konání kurzu reportážní fotografie, které mohou zachycovat osobu účastníka kurzu, a to za účelem propagace kurzů CeWe Color, a. s. – v online i tištěné podobě, bez časového a místního omezení. O právech účastníka kurzu ohledně poskytnutí souhlasu s použitím fotografie a ochrany osobních údajů více https://www.fotolab.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/. Účastník kurzu bude v tomto směru podrobně informován také na pořádaném kurzu přímo společností CeWe Color, a.s.

g) Pravidla chování účastníků

Účastník je povinen chovat se na kurzu ohleduplně ke svému okolí a nesmí rušit ostatní účastníky. Bez předchozího souhlasu lektora nebo zástupce CeWe Color, a. s. je zakázáno pořizovat video nebo audiozáznamy přednášek. V případě, že účastník kurzu i po předchozím upozornění porušuje výše uvedená pravidla, může být organizátorem vyloučen z fotografického kurzu bez nároku na náhradu ceny kurzu.

h) Reklamace fotokurzu – svoji nespokojenost může účastník projevit na místě v době konání fotografického kurzu přímo lektorovi nebo zástupci CeWe Color, a. s., který podle uvážení a možností zjedná okamžitou nápravu. Případnou reklamaci je účastník povinen zaslat písemně na adresu sídla organizátora anebo elektronicky na e-mail eshop@fotolab.cz. Organizátor odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou (zejména odpovídá jejímu popisu ve webovém rozhraní obchodu, je poskytnuta v dohodnutém termínu). V případě, že Vám byla služba poskytnuta vadně, máte zejména právo na bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby), přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy). Práva z vadného plnění nenáleží, pokud účastník o vadě před poskytnutím služby věděl anebo vadu sám způsobil. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do 6 měsíců od poskytnutí služby. Reklamace bude vyřízena a o jejím vyřízení budete informováni ve lhůtě do 30 dní od přijetí reklamace. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

ch) Zákazníci se účastní kurzu na vlastní nebezpečí. Účastníci by se měli ujistit, že jejich zdravotní a psychický stav umožňuje absolvovat kurz bez rizika. Organizátor kurzu a jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za poškození, ztrátu nebo jiné škody na majetku účastníků v době konání fotografického kurzu nebo v jeho souvislosti.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)  ve všech provozovnách prodávajícího (prodejny CEWE Fotolab) v hotovosti, platebními kartami (VISA, VISA Electron, EuroCard, MasterCard) Poukazy (Dárkový poukaz CEWE Fotolab) a formou splátkového prodeje Essox.
b)  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce
c)  bezhotovostně převodem na shora uvedený účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“): při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy a způsobu platby v objednávce.
d)  převodem na účet (PPL, Česká pošta) - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodávajícího.

Číslo účtu:
Unicredit Bank: 804666086/2700

ČSOB: 991828/0300
Variabilní symbol: číslo objednávky

e)  splátkovým prodejem Essox
při platbě tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dodáním zboží dle výběru způsobu dopravy.

4.2  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

4.3  Prodávající zpravidla nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Kupující si nicméně vyhrazuje: požadovat úhradu přiměřené zálohy v případě, že objednané zboží je:

a)  zhotoveno či upravováno na zakázku
b)  dostupnost zboží je označena jako "Na objednávku"
c)  jedná se o větší než obvyklé množství jednoho druhu zboží

4.4  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (platba předem-proforma faktura) je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky, není-li předem ujednáno jinak). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije

4.7  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího

4.9  Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4.10  Způsob dodání a ceny dopravy

1)  Osobní odběr: (doručení zpravidla do 1 až 3 pracovních dnů) 

a/38 značkových prodejen CEWE Fotolab s dopravou zdarma

b/ Výdejní místa CEWE Partner - samostatné podnikatelské subjekty, které slouží výhradně jako výdejní místa.

Cena dopravy ČP u objednávky nad 2000 Kč – doprava zdarma Cena dopravy ČP u objednávky pod 2000 Kč – doprava 129 Kč Na těchto výdejních místech není možné zejména: - Předat zboží k reklamaci - Vrátit zboží ve 14ti denní lhůtě - Požadovat další specifické služby, které je možné využít výhradně na obchodních místech společnosti CeWe Color, a.s. (značkové prodejny CEWE Fotolab) V případě reklamace a odstoupení od smlouvy je nutné postupovat stejně, jako by bylo zboží doručeno poštou, nebo jinou zásilkovou společností, tzn. uplatnit nárok korespondenčně, nebo se obrátit na kteroukoliv značkovou prodejnu CEWE Fotolab.

2)  Česká pošta – Balík do ruky: doručení balíku na adresu příjemce (doručení zpravidla do 2 pracovních dnů ode dne expedice - kromě víkendů, státních svátků a dnů pracovního klidu):

Cena dopravy ČP u objednávky nad 2000 Kč – doprava zdarma

Cena dopravy ČP u objednávky pod 2000 Kč – doprava 129 Kč

3) Česká pošta - Balík do balíkovny: balík České pošty, který je možné jednoduše vyzvednout na více než 222 specializovaných místech Balíkovna po celé ČR. V rámci této služby Vám bude nabídnut rychlý odběr na přepážce a navíc ČP garantuje možnost uhradit dobírku platební kartou (doručení probíhá zpravidla následující pracovní den ode dne expedice - kromě víkendů, státních svátků a dnů pracovního klidu):

Cena dopravy ČP u objednávky nad 2000 Kč – doprava zdarma

Cena dopravy ČP u objednávky pod 2000 Kč – doprava 89 Kč

4)  Zásilková služba PPL: doručení balíku na adresu příjemce (doručení probíhá zpravidla následující pracovní den ode dne expedice - kromě víkendů, státních svátků a dnů pracovního klidu):

Cena dopravy PPL u objednávky nad 2000 Kč – doprava zdarma

Cena dopravy PPL u objednávky pod 2000 Kč – doprava 129 K

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

5.2  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3  Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat

a)  neporušenost obalů zboží
b)  stav zboží (zejména jeho skleněné a další křehké prvky)

a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo shledání stavu zboží, který je v rozporu se shora uvedeným, se kupující zavazuje zásilku od přepravce nepřevzít a ihned po takovém nepřevzetí a jeho důvodech informovat prodávajícího.

5.4  Pokud kupující, který zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že objektivní odpovědnost prodávajícího za prodlení je vyloučena v případě vyšší moci, do níž se zahrnuje i provozní odstávka na straně prodávajícího, povětrnostní vlivy, technické problémy přepravy či nesplnění povinnosti subdodavatele prodávajícího

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v záhlaví.

6.3  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

6.4  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, vždy na uvedený účet zákazníka. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal, podle toho, co nastane dříve.

6.5  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.6  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.7  Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na eshopu prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravné zboží prodávajícímu při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího

6.8  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, žádná z ustanovení tohoto článku se nepoužijí.

6.9  Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat všechny produkty týkající se odstoupení od smlouvy. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Spotřebitel odpovídá dodavateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

6.10 Odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na výdejních místech FOTOLAB Partner specifikovaných ve všeobecných obchodních podmínkách, článku 4.10. Odstoupení od smlouvy lze uplatnit v kterémkoliv obchodním místě spol. CeWe Color, a.s. (značkové prodejny CEWE FOTOLAB) nebo v sídle společnosti (osobně nebo korespondenčně).

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

7.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

a)  odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b)  je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
c)  je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a)  je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem
b)  zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c)  je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

d)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavření smlouvy.

To neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.3  Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.4  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

7.5  Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může kupujícího požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný (posuzováno zejména s ohledem na význam vady, hodnotu zboží bez vady a zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží). Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.6  Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady

7.7  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku (tzv. v přiměřené době);

b) se vada projeví opakovaně;

c) je vada podstatným porušením smlouvy;

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel

7.9  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná (vyvratitelná domněnka, důkazní břemeno nese prodávající). Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

7.10  Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

7.11  Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

7.12  Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

7.13  Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnostizboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

7.12  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení tohoto článku se neuplatní a použije se obecná odpovědnost za vady dle občanského zákoníku.

 

8. UPLATNĚNÍ VADY

8.1  Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně (prodejny CEWE Fotolab a sídlo společnosti), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

8.2  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.3  Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

8.4  Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda kupující koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby kupující vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, a to např. předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

8.5  Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny

8.6  Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.7  K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

8.8  Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na kterékoliv prodejně prodávajícího anebo na adrese sídla prodávajícího, telefonicky na čísle +420 272 071 220 či elektronicky poštou na adrese: barbora.vodickova@cewe.cz

8.7 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí.

 

9. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty dle přechozí věty, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.2  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.3  Pokud kupující nepřevezme zboží v přiměřené době poté, co byl prodávajícím vyrozuměn o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění zboží v obvyklé výši.

9.4  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužijí

9.5  Reklamaci nelze uplatnit na výdejních místech CEWE Partner specifikovaných ve všeobecných obchodních podmínkách, článku 4.10. Reklamaci lze uplatnit v kterémkoliv obchodním místě spol. CeWe Color, a.s. (značkové prodejny CEWE Fotolab) nebo v sídle společnosti (osobně nebo korespondenčně).

 

10. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST

10.1  Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného

 

11. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1  Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

11.2  V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

11.3  Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud

11.4 V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje prodávající kupujícího o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, může se kupující do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u prodávajícího obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je www.coi.cz.

 

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.3  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího

12.4  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.5  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.6  Kupující bere na vědomí,že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.7  Kupující bere na vědomí,že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.8  Kupující bere na vědomí,že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

13. SMLUVNÍ OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY

13.1  Pokud kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání, potom je nárok na náhrady škody, která by případně mohla z této smlouvy kupujícímu vzniknout, limitován prodávajícím na výši kupní ceny zakoupeného zboží, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

14. SMLUVNÍ POKUTA

14.1  Ujednání tohoto článku se vztahují pouze na případy, kdy kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

14.2  Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Smluvní pokutu v této výši považují obě smluvní strany za přiměřenou okolnostem.

14.3  Pro shora uvedené smluvní pokuty platí, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost porušitele k náhradě škody, kterou je porušitel povinen uhradit vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

14.4  Uplatněnísmluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti rovněž nevylučuje právo odstoupit od smlouvy.

14.5  Jakákoliv platba přijatá jednou ze smluvních stran se nejdříve použije k zaplacení všech sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, přičemž pořadí takto placených sankčních plateb se řídí datem jejich vzniku (sankční platba s dřívějším datem vzniku má přednost).

14.6  Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů od doručení jejího vyúčtování kupujícímu.

 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1  Kupující obdržel při registraci nebo při objednávce od prodávajícího informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách prodávajícího https://www.fotolab.cz/eshop/ochrana-osobnich-udaju/

 

16. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

16.1  Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

16.2  Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

16.3  V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.

 

17. UKONČENÍ SMLOUVY

17.1  Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

17.2  Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

a)  jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží
b)  jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny

 

18. DORUČOVÁNÍ

18.1  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

18.2  Zpráva je doručena:

a)  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem
b)  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
c)  prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí telefonu adresáta na telefon odesílatele

18.3  Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

 

19. ROZHODCE

19.1  V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, potom platí, že si strany sjednaly následující rozhodčí smlouvu. Smluvní strany si sjednaly, že veškeré případné v budoucnosti vzešlé majetkové spory z uzavřené kupní smlouvy, jakož i spory ze zajištění závazků z ní včetně směnek, a to i v případě, že tyto právní vztahy budou neplatné, budou zrušeny nebo od nich bude odstoupeno, se zavazují řešit v rozhodčím řízení u¨ Rozhodčího Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, sudiště v Praze

19.2  V případě, že nebude možné spor řešit v řízení podle zákona č. 216/1994 Sb. a mezi stranami se jedná o obchodněprávní vztah, si strany výslovně ujednaly, že spor bude rozhodnut soudem místně příslušným dle sídla prodávajícího.

19.3  Rozhodčí řízení se zahajuje doručením žaloby rozhodčímu soudu. Účastníci se dohodli na tom, že rozhodčí řízení bude probíhat písemně, na základě písemných podkladů a vyjádření předaných účastníky řízení. Ústní jednání bude nařízeno jen v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné, přičemž o čase a místě jeho konání rozhodce vyrozumí účastníky řízení nejméně 10 dní předem.

19.4  Prodávajícímu mohou v rozhodčím řízení vzniknout mj. následující náklady řízení: poplatek za rozhodčí řízení, odměna zástupce (advokáta), hotové výdaje účastníka a jeho zástupce, ušlý výdělek účastníka a jeho zástupce, náklady důkazů (znaleckého posudku) apod. Rozhodce může přiznat straně, která měla ve věci plný nebo částečný úspěch, náhradu nákladů řízení, a to přiměřeně podle pravidel stanovených v §§ 142 až 151 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19.5  Stejnopis rozhodčího nálezu se doručuje stranám, nebo mají-li zástupce jejich zástupcům, do vlastních rukou.

19.6  Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

 

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

20.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

20.3  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná prostřednictvím uživatelského účtu.

20.4  Přílohu č. 1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

20.5  Kontaktní údaje prodávajícího jsou údaje uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 

21. DODATEČNÉ INFORMACE

V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů (volně nebo jako součást balení) bychom Vás tímto rádi upozornili na to, že použité baterie je možno bezplatně odevzdat v našich maloobchodních prodejnách nebo na sběrných místech. Prázdné baterie lze také zaslat poštou na adresu naší firmy. Baterie a akumulátory, obsahující škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickým označením (Cd = Cadmium, Pb = olovo, Hg = rtuť). Popis a fotografie jednotlivých produktů na našich internetových stránkách mají pouze informativní charakter. Právo na chyby vyhrazeno.

22. KE STAŽENÍ

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

V Praze dne 6. 1. 2023

Ing. Libor Rambousek, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Masopust, člen představenstva