Půjčovna - Všeobecné obchodní podmínky

Vysvětlení pojmů

Předmět nájmu - produkt, zboží

Pronajímatel – CeWe Color, a. s.

Nájemce – zákazník


I. Předmět nájmu

Nájemní smlouva bude podepsána po předložení platného dokladu totožnosti (OP/pas).


II. Doba nájmu

Je předem domluvena potvrzenou rezervací. Datum je zohledněn v nájemní smlouvě.

V případě, že nájemce potřebuje předmět nájmu delší dobu, než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě s pronajímatelem prodloužit smlouvu, resp. dobu trvání nájmu (písemně doporučenou poštou, popř. emailem - pujcovna@fotolab.cz).

Případné vrácení předmětu nájmu před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celého předmětu nájmu nezakládá nárok na vrácení již uhrazeného nájemného, nájemci nevzniká nárok na slevu na nájemném, ani nárok na změnu doby nájmu.


III. Nájemné a vratná kauce

Výše nájemného je předem domluvena potvrzenou rezervací. Nájemné bude hrazeno nájemcem za dobu trvání nájemního vztahu, bez ohledu na užívání předmětu nájmu. Nájemné je splatné ke dni převzetí předmětu nájmu nájemcem. Za dobu, kdy nájemce nemohl pronajatou věc řádně užívat vůbec nebo ji mohl užívat jen se značnými obtížemi, a to z důvodu ležícího výlučně na straně pronajímatele, má nájemce právo na prominutí nájemného, a nebo na slevu z nájemného.

Výše kauce je předem domluvena potvrzenou rezervací. Nájemce se zavazuje nejpozději ke dni uzavření smlouvy složit pronajímateli kauci. Kauce bude nájemci vrácena po řádném převzetí bezvadného předmětu nájmu pronajímatelem. Kauce bude nájemci vrácena bankovním převodem na účet nájemce, a to nejpozději do 15 pracovních dní od data převzetí předmětu nájmu pronajímatelem, přičemž předmět nájmu nesmí vykazovat jakýchkoli vad, ani skrytých, a nájemce uhradil nájemné v plném rozsahu.

V případě, že dojde k poškození předmětu nájmu, bude kauce nájemci vrácena až po vyčíslení způsobené škody nájemcem, nejpozději však do 30 dní, s čímž nájemce podpisem této smlouvy souhlasí. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst uvedenou kauci na škodu způsobenou na předmětu nájmu a to až do výše 100% kauce, s čímž nájemce podpisem smlouvy souhlasí.

Na nájemné nelze uplatnit žádnou slevu.


IV. Předání předmětu nájmu nájemci

Při předání předmětu nájmu je nájemce povinen se přesvědčit, že je věc ve funkčním stavu. Případné poškození předmětu nájmu, které však nebrání použití předmětu nájmu k účelům pro které je předmět nájmu pronajímán, uvede pronajímatel do přílohy smlouvy. Nájemce potvrzuje, že mu byl předán předmět nájmu ve funkčním stavu, že veškerá případná poškození předmětu nájmu jsou uvedena v předávacím protokolu, že mu byl předmět smlouvy pronajímatelem předveden a že pronajímatel seznámil nájemce s pravidly pro zacházení s předmětem nájmu a předal mu návod k obsluze. Stav předmětu nájmu popsaný v předávacím protokolu bude potvrzen oběma smluvními stranami a nájemce s ním bezvýhradně souhlasí.


V. Převzetí předmětu nájmu pronajímatelem

Nájemce je povinen vrátit pronajatou věc pronajímateli v místě předání předmětu nájmu, a to nejpozději do konce otevírací doby provozovny pronajímatele posledního dne trvání nájmu.

Při předání předmětu nájmu zpět pronajímateli bude sepsán mezi pronajímatelem a nájemcem předávací protokol, ve kterém bude potvrzeno převzetí předmětu nájmu zpět pronajímatelem. Při převzetí bude pronajímatelem zkontrolován stav a funkčnost předmětu nájmu a veškerá zjištěná poškození budou uvedena v předávacím protokolu. V případě, že budou zjištěna poškození, která nebyla popsána v předávacím protokolu při předání předmětu nájmu nájemci, odpovídá za tato zjištěná poškození nájemce. V případě zjištění závažných poškození budou tato posouzena autorizovaným servisem v termínu nejpozději do 30 pracovních dní od data převzetí. Vzniklou škodu je pronajímatel oprávněn započíst na kauci dle článku III., třetí odstavec na náhradu škody způsobené na předmětu nájmu.


VI. Užívání předmětu nájmu

Nájemce je povinen užívat věc řádným způsobem odpovídajícím účelům a povaze věci a řídit se při tom obecně známými pravidly pro její užívání a návodem k její obsluze, jinak je povinen nahradit pronajímateli veškeré škody z toho důvodu mu vzniklé, dle článku III., třetí odstavec. Nájemce není oprávněn přenechat věc bez souhlasu pronajímatele do užívání třetí osobě a je povinen zabezpečit věc proti krádeži, poškození apod.

Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu není určen pro komerční účely. Pronajímatel neodpovídá za žádnou škodu, která by vznikla nájemci z titulu nefunkčnosti předmětu nájmu v průběhu platnosti nájemní smlouvy.


VII. Smluvní pokuta

V případě nedodržení sjednané doby nájmu a prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání předmětu nájmu pronajímateli. Smluvní pokutu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli na provozovně při vrácení předmětu nájmu, případně je pronajímatel oprávněn jednostranně započíst právo na vrácení kauce dle článku III., třetí odstavec této smlouvy.


VIII. Ztráta nebo odcizení předmětu nájmu

V případě odcizení nebo ztráty předmětu nájmu uhradí nájemce hodnotu předmětu nájmu. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR, či místně příslušnému oddělení Policie v zahraničí a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.


IX. Závěrečná ustanovení

Od smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno. Za podstatné porušení smlouvy je považováno, bude-li nájemce užívat předmět nájmu za jiným účelem, než je uvedeno v této smlouvě, anebo ocitne-li se nájemce v prodlení s úhradou nájemného po dobu delší než 7 dnů.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí.

Smlouva je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Nedílnou součástí Smlouvy o nájmu fotografické techniky je příloha: Příloha - Předávací protokol

V případě, že se nájemce rozhodne k nákupu předmětu nájmu nejpozději do 30 dnů od vrácení půjčeného předmětu bude mu uhrazené nájemné vráceno, a to po úplné úhradě kupní ceny a po předložení Smlouvy o nájmu fotografické techniky a prodejního dokladu. V případě, že nájemce uzavře kupní smlouvu na toto zboží formou komunikace na dálku (objednávka v e-shopu pronajímatele), bude mu uhrazené nájemné vráceno na bankovní účet po uplynutí zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, pouze v případě, že tuto možnost odstoupení nevyužije.

V Praze dne 1. 12. 2017Facebook Instagram YouTube Google+ Twitter Blog FOTOLAB