Všeobecné obchodní podmínky - FOTOLAB Půjčovna

Jak na to?

Rezervaci lze učinit e-mailem na adresu pujcovna@fotolab.cz , nebo také telefonicky na čísle (+420) 272 071 220

Pracovní doba půjčovny: Po-Pá / 8:00 - 15:30 hodin

Výběr produktu
- na titulní stránce půjčovny vyberte požadovanou značku kliknutím na banner
- zobrazí se nabídka fototechniky vybrané značky
- poptávku na nájem fototechniky, doporučujeme, zaslat nejpozději 4 pracovní dny předem
- vybrané produkty k nájmu jsou zasány z centrálního skladu společnosti
- svou poptávku vybrané fototechniky posílejte na adresu pujcovna@fotolab.cz nebo využijte kontaktní formulář v každé kategorii půjčovny
- vyberte prodejnu, na které budete fototechniku vyzvedávat v Seznamu prodejen
- v rezervačním e-mailu uvádějte: Produkt (kód produktu nebo celý název) a dobu, na kterou ho chcete najmout (3 - 14 dní nebo individuální nabídka) a také specifikujte prodejnu, na které budete chtít zboží převzít
 - vybraná fototechnika je zaslána na zvolenou prodejnu spolu se Smlouvou o nájmu fotografické techniky

Převzetí předmětu nájmu
- prodejna Vás bude telefonicky kontaktovat po přijetí zboží na prodejnu
- na prodejně předložte platný dokladu totožnosti (OP, pas), číslo bude dopsáno do Smlouvy o nájmu….
- fototechnika bude předvedena
- platbu na prodejně je možné uskutečnit platební kartou nebo v hotovosti, pokladní doklad uschovejte spolu se Smlouvy o nájmu….
- celková platba na prodejně je složena z kauce a nájemného

Vrácení předmětu nájmu
- při vrácení zboží proběhne kontrola funkčnosti zboží obsluhou prodejny a bude zhotovena fotodokumentace vráceného produktu

- po přijetí zboží na centrálu společnosti Vám bude vrácena kauce, převodem na účet
- potvrzení o předání zapůjčeného zboží na prodejně FOTOLAB.cz neslouží jako potvrzení o bezchybném stavu zboží
- stav vráceného zboží bude posouzen určenými pracovníky odd. Půjčovny FOTOLAB.cz, případně prostřednictvím autorizovaného servisního střediska, v co nejkratší lhůtě pro vyřízení

Podrobné podmínky nájmu předmětu najdete v Obchodních podmínkách půjčovny, níže.


Všeobecné obchodní podmínky FOTOLAB Půjčovna fototechniky

Smlouva o nájmu fotografické techniky je uzavírána ve smyslu ust. § 2316 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi specifikovanými smluvními stranami

Pronajímatel

Pronajimatelem se vždy rozumí:
CeWe Color, a. s.
Kloknerova 2278/24
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: (+420) 272 071 220
Email: pujcovna@fotolab.cz

IČO: 49241338
DIČ: CZ49241338
Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2111.

I. Předmět nájmu
Pronajímatel přenechává smlouvou nájemci na určitou dobu užívání movité věci specifikované ve smlouvě. Účelem uzavření nájemní smlouvy je umožnit nájemci vyzkoušení předmětu nájmu. Nájemní smlouva bude podepsána po předložení platného dokladu totožnosti (OP, pas).

II. Doba nájmu
Doba nájmu je uvedena ve smlouvě.
V případě, že nájemce potřebuje předmět nájmu delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě s pronajímatelem prodloužit smlouvu, resp. dobu trvání nájmu (písemně doporučenou poštou, popř. emailem - pujcovna@fotolab.cz).
Případné vrácení předmětu nájmu před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celého předmětu nájmu nezakládá nárok na vrácení již uhrazeného nájemného, nájemci nevzniká nárok na slevu na nájemném, ani nárok na změnu doby nájmu.

III. Nájemné a vratná kauce
Výše nájemného za jednotlivé dny nájmu je uvedeno ve smlouvě. Nájemné bude hrazeno nájemcem za dobu trvání nájemního vztahu, bez ohledu na užívání předmětu nájmu. Nájemné je splatné ke dni převzetí předmětu nájmu nájemcem. Za dobu, kdy nájemce nemohl pronajatou věc řádně užívat vůbec nebo ji mohl užívat jen se značnými obtížemi, a to z důvodu ležícího výlučně na straně pronajímatele, má nájemce právo na prominutí nájemného, a nebo na slevu z nájemného.
Nájemce se zavazuje nejpozději ke dni uzavření smlouvy složit pronajímateli vratnou kauci ve výši uvedené ve smlouvě, která odpovídá výši hodnoty kauce předmětu nájmu vč. DPH. Kauce bude nájemci vrácena po řádném převzetí bezvadného předmětu nájmu pronajímatelem. Kauce bude nájemci vrácena přednostně bankovním převodem na účet nájemce uvedený ve smlouvě, a to nejpozději do 10 pracovních dní od data převzetí předmětu nájmu pronajímatelem, přičemž předmět nájmu nesmí vykazovat jakýchkoli vad, ani skrytých, a nájemce uhradil nájemné v plném rozsahu.
V případě, že dojde k poškození předmětu nájmu, bude kauce nájemci vrácena až po vyčíslení a úhradě způsobené škody nájemcem, nejpozději však do 30 dní, s čímž nájemce podpisem smlouvy souhlasí. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst uvedenou kauci na škodu způsobenou na předmětu nájmu.
V případě, že se nájemce rozhodne k nákupu předmětu nájmu nejpozději do 30 dnů od vrácení půjčeného předmětu bude mu uhrazené nájemné vráceno, a to po úplné úhradě kupní ceny a po předložení Smlouvy o nájmu fotografické techniky a prodejního dokladu. V případě, že nájemce uzavře kupní smlouvu na toto zboží formou komunikace na dálku (objednávka v e-shopu pronajímatele), bude mu uhrazené nájemné vráceno na bankovní účet po uplynutí zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, pouze v případě, že tuto možnost odstoupení nevyužije.
Na nájemné nelze uplatnit žádnou slevu.

IV. Předání předmětu nájmu nájemci
Při předání předmětu nájmu je nájemce povinen se přesvědčit, že je věc ve funkčním stavu. Případné poškození předmětu nájmu, které však nebrání použití předmětu nájmu k účelům pro které je předmět nájmu pronajímán, uvede pronajímatel do Přílohy smlouvy. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že mu byl předán předmět nájmu ve funkčním stavu, že veškerá případná poškození předmětu nájmu jsou uvedena v Příloze smlouvy, že mu byl předmět smlouvy pronajímatelem předveden a že pronajímatel seznámil nájemce s pravidly pro zacházení s předmětem nájmu a předal mu návod k obsluze. Stav předmětu nájmu popsaný v Příloze bude potvrzen oběma smluvními stranami a nájemce s ním bezvýhradně souhlasí.

V. Převzetí předmětu nájmu pronajímatelem
Nájemce je povinen vrátit pronajatou věc pronajímateli v místě předání předmětu nájmu, a to nejpozději do konce otevírací doby provozovny pronajímatele posledního dne trvání nájmu.
Při předání předmětu nájmu zpět pronajímateli bude sepsán mezi pronajímatelem a nájemcem předávací protokol, ve kterém bude potvrzeno převzetí předmětu nájmu zpět pronajímatelem. Při převzetí bude pronajímatelem zkontrolován stav a funkčnost předmětu nájmu a veškerá zjištěná poškození budou uvedena v předávacím protokolu. V případě, že budou zjištěna poškození, která nebyla popsána v Příloze smlouvy při předání předmětu nájmu nájemci, odpovídá za tato zjištěná poškození nájemce. V případě zjištění závažných poškození budou tato posouzena pronajímatelem v termínu nejpozději do 30 pracovních dní od data převzetí. Zároveň bude vyčíslena škoda, jejíž úhradu bude pronajímatel po nájemci požadovat.  Vzniklou škodu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli do 10 dnů ode dne obdržení výzvy pronajímatele, případně je pronajímatel oprávněn jednostranně započíst právo na vrácení kauce dle článku III. smlouvy na náhradu škody způsobené na předmětu nájmu.

VI. Užívání předmětu nájmu
Nájemce je povinen užívat věc řádným způsobem odpovídajícím účelům a povaze věci a řídit se při tom obecně známými pravidly pro její užívání a návodem k její obsluze, jinak je povinen nahradit pronajímateli veškeré škody z toho důvodu mu vzniklé a to až do výše 100% vratné kauce. Nájemce není oprávněn přenechat věc bez souhlasu pronajímatele do užívání třetí osobě a je povinen zabezpečit věc proti krádeži, poškození apod.
Nájemce bere na vědomí, že předmět nájmu není určen pro komerční účely. Pronajímatel neodpovídá za žádnou škodu, která by vznikla nájemci z titulu nefunkčnosti předmětu nájmu v průběhu platnosti nájemní smlouvy.

VII. Smluvní pokuta
V případě nedodržení sjednané doby nájmu a prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání předmětu nájmu pronajímateli. Smluvní pokutu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli do 10 dnů ode dne obdržení výzvy pronajímatele, případně je pronajímatel oprávněn jednostranně započíst právo na vrácení kauce dle článku III. smlouvy na náhradu škody způsobené na předmětu nájmu.

VIII. Ztráta nebo odcizení předmětu nájmu
V případě odcizení nebo ztráty předmětu nájmu uhradí nájemce hodnotu předmětu nájmu. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR, či místně příslušnému oddělení Policie v zahraničí a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.

IX. Závěrečná ustanovení
Od smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.  Za podstatné porušení smlouvy je považováno, bude-li nájemce užívat předmět nájmu za jiným účelem, než je uvedeno ve smlouvě, anebo ocitne-li se nájemce v prodlení s úhradou nájemného po dobu delší než 7 dnů.
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu předem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny ve smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
Smlouva je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy o nájmu fotografické techniky je tato příloha:
Příloha č. 1-  Předávací protokol                                                                                                                                                                                                                                         V Praze dne 1. 4. 2017

Facebook YouTube YouTube Google+ Twitter Blog FOTOLAB.cz